Ùng-hók Êu (紋腹鼬, Ĭng-ngṳ̄ : Amazon weasel, Hŏk-miàng: Mustela africana), sê Buô-ṳ̄ dông-ŭk Siăh-nṳ̆k-mŭk Êu-kuŏ gì siŏh chṳ̆ng.

Ùng-hók Êu gì dê-huŏng.

Miàng-cê修改

Nguôi-hìng修改

Hŭng-buó修改

Sĭk-guáng gâe̤ng sĕng-tái dê-ôi修改

Bō̤-hô hiêng-cáung修改

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ùng-hók Êu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
Wikispecies diē-sié ô gâe̤ng Ùng-hók Êu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.