Wikiversity (Wiki Dâi-hŏk) sê Wikimedia gì siŏh hâung gié-hĕk, mŭk-dék sê sìng-lĭk cê̤ṳ-iù, kăi-huóng gì hŏk-sĭk kuàng-gīng gâe̤ng ngièng-géu siâ-kṳ̆.

Wikiversity gì dù-biĕu.

Nguôi-buô lièng-giék Siŭ-gāi