Wikimedia Commons

(Iù Wiki Gê̤ṳng-hiōng dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Wikimedia Commons gì dù-biĕu.

Wikimedia Commons (Wiki Gê̤ṳng-hiōng) sê cê̤ṳ-iù bēng-guòng gì dù-chiông, siăng-ĭng gâe̤ng gì-tă dŏ̤-mùi-tā̤ ùng-giông gì chŏng-kó, găk 2004 nièng 9 nguŏk 7 hô̤ siék-lĭk. Ké̤ṳk Wikipedia siŏh-iông, ĭ iâ sê Wikimedia gì gĕ̤ng-tiàng cĭ ék. Siông-diòng gáu Wikimedia Commons gì ùng-giông â̤ tĕ̤ng ké̤ṳk sū-iū bēng-buōng gì Wikipedia īng-ê̤ṳng.

Nguôi-buô lièng-giék Siŭ-gāi

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Wikimedia Commons ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.