Tutankhamun muó diē-sié sāi uòng-gĭng có̤ gì méng-gé̤ṳ

TutankhamunGū Ăi-gĭk Dâ̤ 18 Uòng-dièu gì siŏh ciáh Pharaoh.

Ĭ găk Ăi-gĭk lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng ng-sê chók-miàng gì Pharaoh; bók-guó, Howard Carter diŏh 1922 nièng huák-hiêng ĭ gì muó, diē-sié ô iā sâ̤ cài-bō̤, có̤-siŏh-hâ biéng siàng siŏh ciáh gĭng-dáng có̤i chók-miàng gì Ăi-gĭk Pharaoh.

Tutankhamun gì miàng-cê修改

Tutankhamun gì miàng-cê
Ăi-gĭk ùng-cê Lá-dĭng diōng-siā
Horus miàng
 
 
        
Kanakht Tutmesut
Nebti miàng
  
 
     
 
  
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
Neferhepusegerehtawy Werahamun Nebrdjer
Gĭng miàng
  
 
  
   
   
 
  

 
   
   
 
  
 
  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Wetjeskhausehetepnetjeru Heqamaatsehetepnetjeru Wetjeskhauitefre Wetjeskhautjestawyim
Prenomen miàng
   
 
Nebkheperure
Nomen miàng
  
 
       
Tutankhamun Hekaiunushema