Séng John's (Antigua gâe̤ng Barbuda)

(Iù St. John's (Antigua gâe̤ng Barbuda) dêng-hióng lì gì)

Séng John'sAntigua gâe̤ng Barbudasiū-dŭ.