Siăh gì nṳ̆k

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


â̤ siăh gì nṳ̆k gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik

Siăh gì nṳ̆k, cêu-sê iù â̤ siăh gì dông-ŭk tài giâ gì nṳ̆k gâe̤ng nó̤i-câung, gáuk-gáuk dēng-dēng.