Siàng-siŏng

(Iù Siàng-siŏng-kṳ̆ dêng-hióng lì gì)

Siàng-siŏng-kṳ̆ (城廂區) sê Buò-dièng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh kṳ̆, iâ sê Buò-dièng gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng.