Sṳ̀-diēng (辭典, 詞典) iâ hô̤ lā̤ cê-diēng (字典), sê ciŏng-muòng dò̤ lì gái-siêu sṳ̀-ngṳ̄ gì tĕ̤k-ĭng, é-sé̤ṳ, liê-guó, sāi-huák dēng dēng gì gĕ̤ng-gê̤ṳ-cṳ̆.

Sṳ̀-diēng