Só-hŏk(數學) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiēng-géu sók-liông, giék-gáu, biéng-huá, kŭng-găng gì kuŏ-hŏk. Só-hŏk â̤ dé̤ṳng gái buŏng dâi-só gâe̤ng gī-hò̤ lâng cṳ̄ng hŏk-kuŏ.