Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sìng-mā (神嬤), sê Dṳ̆ng-guók diòng-tŭng gì nṳ̄-ŭ[1]:271. Sìng-mā â̤ ké̤ṳk nè̤ng gì-hók (祈福) iông-căi (禳災), uâ- (畫符) siĕ-céu (施咒), ciéng-guá sáung-miâng. Ô gì gó gōng cê-gă ô bêng-huák huăng-gūi.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 

Gái káng修改

模板:Săng-gū Lĕ̤k-bò̤