Puái-dáu

日中12點正,也會使表示上晝11點遘下晝1點其茲蜀段時間

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Puái-dáu (破晝) iâ hô̤ lā̤ ciáng-ngū (正午), dŏng-ngū (當午), dṳ̆ng-ngū (中午), sê cī siŏh nĭk dâi-dŏng 12 dēng hī siŏh dēng-cṳ̆ng.

Dṳ̆ng-ngū siăh gì hī siŏh dáung buông hô̤ lā̤ siăh-dáu (食晝), dṳ̆ng-ngū kó̤-káung hô̤ lā̤ káung-dáu (睏晝) hĕ̤k-ciā hiók-dáu (歇晝).