Kublai

(Iù Nguòng Sié-cū dêng-hióng lì gì)

Kublai (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠦᠭᠦᠳᠡᠢ, 1215 n. - 1294 n.), iâ hô̤ lā̤ Setsen Khan (ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ) hĕ̤k-ciā Nguòng Sié-cū (元世祖), sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, 1260 nièng gáu 1294 nièng câi-ôi.

Kublai

1271 nièng gāi guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-nguòng, gióng-lĭk Nguòng-dièu, gó-chṳ̄ iâ sê Nguòng-dièu gì tàu ciáh huòng-dá̤.