Nṳ̄-gáuk-nè̤ng

Nṳ̄-gáuk-nè̤ng (汝各儂) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀hók-só dâ̤ 2 ìng-chĭng hìng-sék.

Nṳ̄-gáuk-nè̤ng gì dăng-só hìng-sék sê nṳ̄.

Gái káng修改