Nê-sĕk-nê (2017 nièng diêng-īng)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Nê-sĕk-nê» sê siŏh buô gī-liŏh diêng-īng (記錄電影), iù Guóh Kê (郭柯) dō̤-iēng, dà̤-cài sê ói-ăng-hô (慰安婦), 2017 nièng gŭng-ióng. Cī buô gī-liŏh-piéng gé-liŏh lāu Dṳ̆ng-guók 22 miàng ké̤ṳk bék-páe̤k có̤ ói-ăng-hô gì sê̤ṳ-hâi-ciā, ĭ-gáuk-nè̤ng gì săng-còng hiêng-câung (生存現狀). Găk 2014 nièng kăi-sṳ̄ kiák. Gáu lāu 2017 nièng 8 nguŏk 14 hô̤, iâ cêu sê Sié-gái Ói-ăng-hô Gī-niêng-nĭk (世界慰安婦紀念日), găk Dṳ̆ng-guók siông-ióng. [1][2]

Diêng-īng cá kăi-sṳ̄ kiák gì sì-hâiu, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gŭng-kŭi sĭng-hông gì sê̤ṳ-hâi-ciā nâ ô 22 miàng, diêng-īng gó-chṳ̄ dáik-miàng. Diêng-īng gŭng-ióng sì, 22 ciáh nè̤ng cêu duông 8 ciáh câi-sé[1].

Chăng-kō̤ Cṳ̆-lâiu修改