Nàng-nìng

(Iù Nàng-nìng-chê dêng-hióng lì gì)

Nàng-nìng (南寧, Cáung-ngṳ̄: Nanzningz) sê Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siū-hū.

Nàng-nìng gì ôi-dé