Mu, duâi-siā siā có̤ Μ, siēu-siā siā có̤ μ, sê Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ gì dâ̤ 12 ciáh cê-mō̤, diŏh Lambda gì piăng-âu gâe̤ng Nu gì sèng-dău.

Αα Alpha Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσ Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Ī-gĭng mò̤ sāi gì cê-mō̤
Ϝ Ϛ Ͱ Ϻ Ϙ Ͳ Ϸ
Lua 錯誤 於第63行的模組:Navbar中:Invalid title Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤