拍開主菜單
Maldives

MaldivesDĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă. Ciā guók-gă diŏh Éng-dô-iòng dâi-dŏng gì siŏh ciáh gùng-dō̤ gà̤-dēng, hŭng-gīng mâ̤ ngài.

Maldives diŏh Mìng-dièu gì sèng-âu ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók nè̤ng hô̤ lā̤ Liŭ-săng (溜山), Dâng Huò lŏ̤h Să̤-iòng gì sèng-âu gáu guó cŭ-uái. Hók-ciŭ-uâ ô siŏh guó sṳ̆k-ngṳ̄ hô̤ lā̤ „Chék liŭ báik liŭ, mò̤ tiáh Hók-ciŭ“ (七溜八溜, 無拆福州), diē-sié gì „Liŭ“ cêu sê gōng ciā guók.