Iòng-bék-chiă

Iòng-bék-chiă (鉛筆車), iâ hô̤ lō̤ bék-chiă (筆車), sê suók iòng-bék gì gă-sĭ. Bék-chiă buŏng có̤ diêng-dông gâe̤ng chiū-dông lâng cṳ̄ng.

Sāi bék-chiă suók iòng-bék.