hCard (漢字)

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


hCard是蜀種微格式,掏來發佈個人公司組織所在等等詳細其聯繫信息。

舉例修改

示例一修改

如下HTML代碼:

 <div>
   <div>Joe Doe</div>
   <div>The Example Company</div>
   <div>604-555-1234</div>
   <a href="http://example.com/">http://example.com/</a>
 </div>

加裏微格式之後,成爲:

<div class="vcard">
   <div class="fn">Joe Doe</div>
   <div class="org">The Example Company</div>
   <div class="tel">604-555-1234</div>
   <a class="url" href="http://example.com/">http://example.com/</a>
 </div>

嚽所,正式名稱(class="fn")、組織(class="org")、電話號碼(class="tel")、url(class="url")分別使對應其class標示;同時,所有內容都包含敆class="vcard"裏勢。

示例二修改

嚽所是維基媒體基金會其聯繫方式,可以作爲hCard其蜀芘真實示例:

Wikimedia Foundation Inc.
200 2nd Ave. South #358
St. Petersburg, FL 33701-4313
USA
Phone: +1-727-231-0101
Email:
Fax: +1-727-258-0207

加入微格式后,成为:

<div class="vcard">
 <div class="fn org">Wikimedia Foundation Inc.</div>
 <div class="adr">
  <div class="street-address">200 2nd Ave. South #358</div>
  <div>
   <span class="locality">St. Petersburg</span>, 
   <span class="region">FL</span> <span class="postal-code">33701-4313</span>
  </div>
  <div class="country-name">USA</div>
  </div>
 <div>Phone: <span class="tel">+1-727-231-0101</span></div>
 <div>Email: <span class="email">info@wikimedia.org</span></div>
 <div>
  <span class="tel"><span class="type">Fax</span>: 
  <span class="value">+1-727-258-0207</span></span>
 </div>
</div>

注意,敆只芘範例臺中,正式名稱(class="fn")共組織(class="org")寫着同蜀芘屬性裏勢,表示嚽是蜀芘組織,伓是個人。