Hùng (雲) sê hèng-sĭng biēu-méng dâi-ké-cèng dâi-dŏng â̤ káng-giéng diŏh gì ĭk-dék hĕ̤k-ciā bĭng-cĭng gì cĭk-hăk-tā̤, ciō-iéu sìng-hông sê cūi hĕ̤k-ciā gì-tă huá-hŏk ŭk-cék.

Hùng