拍開主菜單

Hók-tīng

(Iù Hók-tīng-chê dêng-hióng lì gì)
Hók-tīng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Hók-tīng-chê (福鼎市, iâ â̤ sāi tĕ̤k Hók-diāng-chê hĕk-ciā Hók-dīng-chê) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh chê. Hók-tīng gì báe̤k-biĕng sê Ciék-gŏng-sēng.

Hók-tīng nè̤ng gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Hók-tīng-uâ, ciā uâ sê Hók-ăng-uâ gì siŏh bĭh hŭng-ciĕ.