Háik-mō̤ (血母, tĕ̤k có̤ héik-mō̤)[1] , găk ĭ-hŏk gà̤-dēng bô hô̤ lā̤ Cṳ̄-gṳ̆ng (子宮), sê niè-giāng-giāng găk gó-lā̤-muôi chók-sié gì sèng-âu ké̤ṳk ĭ huák-ṳ̆k gâe̤ng sìng-diòng gì siŏh bih ké-guăng. Nâ nṳ̄-gái ô cī-ciáh ké-guăng.

Háik-mō̤
"Háik-mō̤" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "血母", dók cŭ-uái.

Nâ-dĭk háik-mō̤ chók-háik, cêu gó̤ găng-háik-lô̤ (乾血癆).

Gái ché̤ṳ Siŭ-gāi

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu Siŭ-gāi

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998年. 428頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Háik-mō̤ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.