Guók-cié Ĭng-biĕu

(Iù Guók-cié ĭng-biĕu dêng-hióng lì gì)

Guók-cié Ĭng-biĕu (國際音標) sê Guók-cié Ngṳ̄-ĭng hiĕk-huôi huák-mìng gì siŏh cṳ̄ng â̤ biĕu-sê sié-gái gà̤-dēng sū-iū ngṳ̄-ngiòng kēu-ngṳ̄ siăng-ĭng gì biĕu-cūng-huá biēu-sê huŏng-huák.