Gióng-ĕu-chê (建甌市) sê Nàng-bìng-chê â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh gâing-gék-chê. Gióng-ĕu sê Hók-gióng-sēng có̤i ciā kī gì siàng-chê cĭ ék, gô-dā̤ hô̤ lā̤ Gióng-ciŭ (建州). „Hók-gióng“ ciā miàng-cê cêu sê Hók-ciŭ gâe̤ng Gióng-ciŭ sèng-dău 2 cê hăk siŏh dŏi kī gì.