Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŭng-chĭng (公親), cêu-sê iù lō̤-báh-sáng có̤ gì dièu-gāi-nè̤ng[1]:121.

Chăng-kō̤ ùng-hióng修改

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994.10.