拍開主菜單

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭ-dók-dù (基督徒) sê dó̤i séng-hông Gĭ-dók-gáu gì nè̤ng gì chĭng-hŭ, iâ hô̤ lā̤ Hông-gáu-gì (奉教其).