Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié

Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié (ĭng-ĭk: Iŏk-uông Bō̤-lṳ̆k 若望保祿, 1920 nièng 5 nguŏk 28 hô̤ – 2005 nièng 4 nguŏk 2 hô̤), buōng-miàng hô̤ lā̤ Karol Józef Wojtyła, sê Lò̤-mā-tiĕng-ciō-gáu gì dâ̤ 264 êng gáu-huòng. 1978 nièng gáu 2005 nièng câi-êng.

Gáu-huòng Ioannes Paulus 2-sié