Diŏng-gă-gái

(Iù Diŏng-gă-gái-chê dêng-hióng lì gì)

Diŏng-gă-gáiDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.

Diŏng-gă-gái diŏh Hù-nàng gì ôi-dé