Dièu-siēng uòng-dièu

(Iù Dièu-siēng Uòng-dièu dêng-hióng lì gì)

Dièu-siēng uòng-dièu(朝鮮王朝, Dièu-siēng-ngṳ̄: 조선 왕조), ciáng-sék guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dièu-siēng-guók(朝鮮國, 조선국), sê Dièu-siēng buáng-dō̤ lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu.