Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chiōng-lā̤-buái (廠禮拜), cêu-sê gĕ̤ng-chiōng cê-gă diâng-giâ gì dâi-tá̤ lā̤-buái-nĭk hiŭ-sék gì nĭk-cī.