Chṳ̄-ĭk

Chṳ̄-ĭk (鼠疫) sê ĭng-ôi chṳ̄-ĭk-kṳ̄ng (Yersinia pestis) īng-kī gì siŏh cṳ̄ng diòng-niēng-bâng.

Chṳ̄-ĭk
Yersinia pestis fluorescent.jpeg

chṳ̄-ĭk-kṳ̄ng (Yersinia pestis)
hŭng-lôi gâe̤ng ngôi-buô cṳ̆-lâiu
ĭ-hŏk ciŏng-kuŏ 傳染病科[*]
Patient UK Chṳ̄-ĭk

Gái káng修改