Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chók-sié (出世), iâ hô̤ lā̤ chók-sĕng (出生), sê cī mū-tā̤ săng-giāng, hĕ̤k-ciā âu-dâi téng mū-tā̤ diē-sié săng chók-lì gì guó-tiàng.

Gái káng 修改