Carthago (Phoenicia-ngṳ̄: Phoenician taw.svgPhoenician sin.svgPhoenician daleth.svgPhoenician heth.svg Phoenician taw.svgPhoenician res.svgPhoenician qoph.svg) sê gô-dā̤ Hĭ-ciŭ báe̤k-buô gì siŏh ciáh guók-gă gâe̤ng siàng-chê. Ciā guók-gă sĭk-hèng gê̤ṳng-huò cié-dô, gâe̤ng Lò̤-mā Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê cié-dô chă-bók-dŏ̤.

Carthago có̤i giòng-duâi sèng-âu gì bēng-dù

Carthago nguòng-lài sê siŏh ciáh iā giòng-duâi gì guók-gă, gáu-muōi-lāu ké̤ṳk Lò̤-mā páh suŏ, có̤i cṳ̄ng diŏh sèng 146 nièng ké̤ṳk ĭ miĕk-uòng.