Cŏng-cṳ̄

Cŏng-cṳ̄ (莊子), sáng Cŏng (莊), miàng Ciŭ (周), sê Dṳ̆ng-guók Chŭng-chiŭ Sì-dâi gì siŏh ciáh sṳ̆-siōng-gă. Ĭ iâ sê Dô̤-gă sṳ̆-siōng gì dâi-biēu ìng-ŭk.

Cŏng-cṳ̄