Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huŏng-ôi
Să̤-báe̤k Báe̤k Dĕ̤ng-báe̤k
Să̤ + Dĕ̤ng
Să̤-nàng Nàng Dĕ̤ng-nàng

Báe̤k (北) hĕ̤k báe̤k-sié (北勢) sê sé ciáh huŏng-ôi cĭ-ék, gâe̤ng nàng-sié siŏng-dó̤i, iâ ô báe̤k-bèng (北爿), báe̤k-huŏng (北方) gì gōng-huák.