Antoni van Leeuwenhoek (1632 n. 10 ng. 24 h. - 1723 n. 8 ng. 26 h.) sê Hò̤-làng gì siŏh ciáh kuŏ-hŏk-gă. Ĭ dó̤i hiēng-mì-giáng có̤ chók iā duâi gāi-cô̤, bêng-chiă kĕk huòi huák-hiêng lāu mì-sĕng-ŭk.

Antoni van Leeuwenhoek