Cī-òng lā̤ cháik-sê̤ṳ gì gĭ-ké-nè̤ng
Ciā gĭ-ké-nè̤ng cī-òng lā̤ cháik-sê̤ṳ, nâ dò̤ lì gă-tiĕng kuá-wiki lièng-giék.
Ciō-nè̤ng: Vargenau
Kī-dâe̤ng kó̤ nguāi gì Huák-ngṳ̄ tō̤-lâung-hiĕh làu giâ nṳ̄ gì pàng-lâung (sāi Huák-ngṳ̄ hĕ̤k Ĭng-ngṳ̄). Siâ-siâ.
Robot en cours de test
Ce robot en cours de test est destiné à faire des interwikis.
Dresseur : Vargenau
Laissez vos commentaires sur ma page de discussion. Merci.
Robot currently under test
This robot currently under test will only be used to make interwiki links.
Owner: Vargenau
Please leave your comments (in French or English) on my French talk page. Thank you.