「Tè̤ng-ngiê」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
GnuDoyng sóa Kŏng-tṳ̀ng chit ia̍h khì Tè̤ng-ngiê:Correct local way to call insects is tè̤ng-ngiê, not the "mandarinized" kŏng-tṳ̀ng
~ (GnuDoyng sóa Kŏng-tṳ̀ng chit ia̍h khì Tè̤ng-ngiê:Correct local way to call insects is tè̤ng-ngiê, not the "mandarinized" kŏng-tṳ̀ng)