「Gū-làu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Gū-làu-kṳ̆'''(鼓樓區) sê [[Hók-ciŭ-chê]] gì siŏh ciáh [[kṳ̆]], iâ sê Hók-ciŭ-chê gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng. Gô-dā̤ găk [[Bìng-săng]] săng kă ô siŏh ciáh „gū-làu“(鼓樓), gó-chṳ̄ ciā kṳ̆ miàng-cê hô̤ lā̤ „Gū-làu-kṳ̆“. Hī sèng-âu gì gū-làu găk gĭng-dáng [[Gū-bìng-lô]](鼓屏路) gâe̤ng [[Gū-să̤-lô]](鼓西路) gău-chă diô-kāu gì să̤-báe̤k-gáe̤k, 1950 nièng-dâi ké̤ṳk céng-hū tiáh dâi lāu.
 
Gū-làu-kṳ̆ sê Hók-ciŭ lĭk-sṳ̄ có̤i dòng gì siŏh ciáh kṳ̆. Găk [[Mìng-uŏk]] gì sèng-âu, guók-duònguòng [[Ù-chṳ̆cṳ̆]] ciŏng siū-dŭ kī diŏh cŭ-uái, cuòi â̤ dé̤ṳng sáung Hók-ciŭ gióng siàng gì kăi-sṳ̄.
 
==Hèng-céng kṳ̆-mĭk==