「Dák-dô câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至Dăk-dô̤ Câng
(唐吉訶德的侍從 ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Dák-dô câng iè-dông gáu Dăk-dô̤ câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Sĭng gì tṳ̀ng-dêng-hióng
 
~ (机器人:修正双重重定向至Dăk-dô̤ Câng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
#重新導向 [[Dăk-dô̤ cângCâng]]
2,115

次編輯