「Ó̤-muòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
Ó̤-muòng nguòng-lā̤ sê Guōng-de̤ng Sēng Hiong-sang Gâing (dāng hāu lā̤ „Dṳng-sang Chê“) guāng lī. 1557 nièng, Buò-nè̤ng buóh dih kók Ó̤-muòng dêu-làu gì guòng-lik (dêu-làu-guòng), hiā sì-hâiu gì Mìng-dièu céng-hū pie-cūng i-cà̤ gì chiāng-giù. Buò-nè̤ng cêu siàng có̤ tàu-tàu pie â̤ gah Dṳ̆ng-guók dêu-làu gì Eu-ciu guók ga gì nè̤ng. Ó̤-muòng dék che̤ sê Goa ching-uòng guāng-lī gì, 1623 nièng Buò-guók céng-hū ciáh gah Ó̤-muòng siék lik Ó̤-muòng cūng-dók, Mā-sê̤ṳ-ga-lô-iā siàng có̤ tàu-êng cūng-dók.
 
1844 nièng 9 nguok 20 hô̤, Buò-guók Nṳ̄-uòng Mā--ā Nê-sié song buó Ó̤-muòng sê „Cê̤ṳ-iù gē̤ng“, 5 nièng ī hâiu, Buò-guók mò̤ hióng Dṳ̆ng-guók giēu cu-ging. 1851 nièng, Buò-guók chók bing iéng ô Tàng-giāng dō̤. 1864 nièng gái chók-bing iéng dioh Lô-kuàng dō̤. 1883 nièng Buò-guók bô chók-bing iéng Uông-hâ gâe̤ng Ching-ciu.
 
1887 nièng, Buò-guók céng-hū ang Ching-guók céng hū chieng hiek ngiê «Dṳ̆ng-Buò Huôi-ngiê cā-iók» gâe̤ng «Dṳ̆ng-Buò iū-hō̤ tung-siong dèu-iók». Dèu-iók gie diâng „ Buò-guók īng uōng guāng lī Ó̤-muòng gâe̤ng sū-ī sṳk Ó̤-muòng gì dê huong, cing chiông Buò-guók gì ṳ̀ ôi-dó̤i siong-iông“. 1896 nièng, Buò-guók buóh-āi gái iéng hó-gê̤ṳng gì Duâi Huàng-kìng do̤ gâe̤ng Nâṳng Huàng-kìng dō̤, ng-guó mò̤ iéng ô.
163

次編輯