「Dùng-dê Huòng-dá̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
gê-dáing changed to local word gê-guāng
~ (gê-dáing changed to local word gê-guāng)
Dùng-dê câi-ôi gì sèng-âu, iù [[Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu]] (ĭ nòng-nā̤) gâe̤ng [[Cṳ̀-ăng Tái-hâiu]] (Hièng-hŭng gì huòng-hâiu) cà̤ ché̤ṳ-lī dâi-gié. 1864 nièng, miĕk [[Tái-bìng-tiĕng-guók]].
 
Cṳ̀-hĭ gâe̤ng Dùng-dê gì lâu-mā có̤ mâ̤ huò, Dùng-dê giéng-gáe̤k sĕng-uăk mò̤-mê, iā sèu giàng kó̤ [[gê-dáingguāng]] diē-sié pièu. 1875 nièng bâng-sī, hī sèng-âu ĭ nâ ô 19 huói. [[Miêu-hô̤]] '''Mŭk-cŭng''' (穆宗), [[ié-hô̤]] '''Ngiê-huòng-dá̤''' (毅皇帝). Áng guăng-huŏng gì gōng-huák, ĭ sê [[chók-dâu]] sī gì, bók-guó mìng-găng dŭ gōng ĭ sê kó̤ gê-dáing ī-hâiu niēng [[muòi-dŭk]] sī gì.
 
Dùng-dê mò̤ giāng, Cṳ̀-hĭ téng ĭ chĭng-cé̤ṳk-báh diê diē-sié giēng chók [[Guŏng-sê̤ṳ Huòng-dá̤|Guŏng-sê̤ṳ]] lì ciék ĭ gì băng.