「Kĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
|image name=Hydrogenglow.jpg
|image size=
|image name comment=等離子態下發出的紫光dēng-liê-cṳ̄-tái â-dā̤ huák-chók gì ciē-guŏng
|image name 2=Hydrogen Spectra.jpg
|image size 2=
|vapor pressure 100 k=20
|vapor pressure comment=
|crystal structure=六方晶系lĕ̤k-huŏng-gĭng-hiê
|oxidation states= '''−1''', '''+1'''
|oxidation states comment=[[兩性lâng-séng (化學huá-hŏk)|兩性lâng-séng]]氧化物 iōng-huá-ŭk
|electronegativity=2.20
|number of ionization energies=1
|covalent radius=31±5
|Van der Waals radius=120
|magnetic ordering=[[抗磁性káung-cṳ̀-séng]]<ref>
{{cite book
|chapter-url=http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf
|thermal expansion at 25=
|speed of sound=1310
|speed of sound comment=(氣體,27(ké-tā̤, 27&nbsp;°C)C)
|speed of sound rod at 20=
|speed of sound rod at r.t.=
|CAS number=1333-74-0
| isotopes=
{{Infobox element/isotopes stable| mn=1 | sym=H | na=99.9885% | n=0 |link=kĭng nguòng-cṳ̄ |firstlinks=yes}}
{{Infobox element/isotopes stable| mn=2 | sym=H | na=0.0115% | n=1 | link=Deuteri |firstlinks=no}}
{{Infobox element/isotopes decay| mn=3 | sym=H | na=[[痕量元素hèng-liông nguòng-só|痕量hèng-liông]] | hl=12.32 nièng | dm=[[β衰變 sŏi-biéng|β<sup>&minus;</sup>]] | de=0.01861 | link1=[[hâi-3|He]] | pn=3 | ps=He | link=Triti }}
|predicted by=
|prediction date=
匿名使用者