「Săng-sáiu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
'''Săng-ngáu''' (hĕ̤k "'''săng-sáu'''", 生肖) sê [[Dĕ̤ng-ā]] dê-kṳ̆ siŏh piĕ [[mìng-cŭk]] dò̤ lì dô̤i-biēu nièng-găng gì 12 cṳ̄ng [[dông-ŭk]]. Dó̤i [[Háng-cŭk]] lì gōng, 12 săng-ngáu gì sông-sê̤ṳ sê: [[Chṳ̄]], [[Ngù]], [[Hū]], [[Tó]], [[Lṳ̀ng]], [[Siè]], [[Mā]], [[Iòng]], [[Gàu]], [[Giĕ]], [[Kēng]], [[Dṳ̆]]. Ĭng-ôi [[dê-ciĕ]] gâe̤ng săng-ngáu siŏh-iông, dŭ sê 12 bĭk, sū-ī mūi bĭk dê-ciĕ dŭ gâe̤ng siŏh bĭk săng-ngáu siŏng-dó̤i.
 
{|<table classwidth=wikitable"333" height="222" border="1" align="center">
<tr>
|-
<th bgcolor="#0099FF" scope="col"><div align="center" class="style11"><span class="style12">Dê-ciĕ</span></div></th>
| Dê-ciĕ||'''Cṳ̄'''||'''Tiū'''||'''Ìng'''||'''Māu'''||'''Sìng'''||'''Sê̤ṳ'''||'''Ū'''||'''Ê'''||'''Sĭng'''||'''Iū'''||'''Sók'''||'''Hâi'''
<td><div align="center" class="style10">Cṳ̄</div></td>
|-
<td><div align="center" class="style10">Tiū</div></td>
| Săng-ngáu||'''Chṳ̄'''||'''Ngù'''||'''Hū'''||'''Tó'''||'''Lṳ̀ng'''||'''Siè'''||'''Mā'''||'''Iòng'''||'''Gàu'''||'''Giĕ'''||'''Kēng'''||'''Dṳ̆'''
<td><div align="center" class="style10">Ìng</div></td>
|}
<td><div align="center" class="style10">Māu</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Sìng</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Sê̤ṳ</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Ū</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Ê</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Sĭng</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Iū</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Sók</div></td>
<td><div align="center" class="style10">Hâi</div></td>
</tr>
<tr>
<th bgcolor="#0099FF" scope="col"><div align="center" class="style11"><span class="style12">Săng-ngáu</span></div></th>
<td><div align="center" class="style10">[[Chṳ̄]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Ngù]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Hū]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Tó]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Lṳ̀ng]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Siè]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Mā]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Iòng]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Gàu]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Giĕ]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Kēng]]</div></td>
<td><div align="center" class="style10">[[Dṳ̆]]</div></td>
</tr>
</table>