「Lṳ̆k (nguòng-só)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Chlorine ampoule.jpg|thumb|right|200px|Lṳ̆k]]
'''Lṳ̆k''' (綠, 氯) sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 17, huá-hŏk hù-hô̤ sê Cl.
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者