「Thomas Edison」調整以後𣍐蜀樣其地方

img
(img)
[[File:Thomas Edison2.jpg|thumb|right|200px|Thomas Edison]]
[[File:A Day with Thomas Edison (1922).webm|thumb|thumbtime=1|upright=1.1|{{en}} ''A Day with Thomas Edison'' (1922)]]
'''Thomas Alva Edison''' (1847 n. 2 ng. 11 h. - 1931 n. 10 ng. 18 h.) sê [[Mī-guók]] chók-miàng gì [[huák-mìng]]-gă gâe̤ng [[siŏng-nè̤ng]], ĭ huák-mìng guó gūi chiĕng cṳ̄ng gì nó̤h, gì-dṳ̆ng bău-guák [[diêng-guŏng]].
 
5

次編輯