Hiê-tūng siĕu-sék

Cī tiŏng dăng-dăng sê MediaWiki miàng-kŭng-găng â̤ ciĕ-tì gì hiê-tūng siĕu-sék.
Hiê-tūng siĕu-sék
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk
Miàng Nguòng-sṳ̄ gì ùng-cê
Hiêng-sì gì ùng-cê
1movedto2Tō̤-lâung) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]]
[[$1]] iè gáu [[$2]]
1movedto2_redirTō̤-lâung) (翻譯 moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
[[$1]] dṳ̀ng-sĭng dêng-hióng gáu [[$2]]
3dTō̤-lâung) (翻譯 3D
3d-badge-textTō̤-lâung) (翻譯 3D
3d-descTō̤-lâung) (翻譯 提供 3d 檔案格式支援
3d-nopatentTō̤-lâung) (翻譯 未選擇
3d-patentTō̤-lâung) (翻譯 專利權限:
3d-patentsTō̤-lâung) (翻譯 -
3d-thumb-placeholderTō̤-lâung) (翻譯 縮圖載入中...
aboutTō̤-lâung) (翻譯 關於
Guăng-ṳ̀
aboutpageTō̤-lâung) (翻譯 Project:Guăng-ṳ̀
Wikipedia
aboutsiteTō̤-lâung) (翻譯 Guăng-ṳ̀ {{SITENAME}}
abusefilterTō̤-lâung) (翻譯 防濫用過濾器管理
abusefilter-accountreservedTō̤-lâung) (翻譯 此帳號名稱已保留給防濫用過濾器使用。
abusefilter-action-blockTō̤-lâung) (翻譯 封鎖
abusefilter-action-blockautopromoteTō̤-lâung) (翻譯 撤銷自動確認
abusefilter-action-degroupTō̤-lâung) (翻譯 從群組中移除
abusefilter-action-disallowTō̤-lâung) (翻譯 禁止
abusefilter-action-rangeblockTō̤-lâung) (翻譯 範圍封鎖
abusefilter-action-tagTō̤-lâung) (翻譯 標籤
abusefilter-action-throttleTō̤-lâung) (翻譯 受限
abusefilter-action-warnTō̤-lâung) (翻譯 警告
abusefilter-autopromote-blockedTō̤-lâung) (翻譯 此操作已被自動識別為有害並已禁止。基於安全性考量,部份例行授予已建立帳號的權限將暫時從您的帳號上撤回。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-block-anonTō̤-lâung) (翻譯 封鎖匿名使用者
abusefilter-block-talkTō̤-lâung) (翻譯 已封鎖對話頁
abusefilter-block-userTō̤-lâung) (翻譯 封鎖已註冊使用者
abusefilter-blockautopromotereasonTō̤-lâung) (翻譯 濫用過濾器已將用戶獲自動授權的時間推遲。規則描述:$1
abusefilter-blocked-displayTō̤-lâung) (翻譯 此操作已被自動識別為有害,已阻止您執行此操作。為了保護{{SITENAME}},您的帳號及所有相關的IP位址皆已被禁止編輯。如果這是誤判,請聯絡管理員。與您的操作符合的防濫用規則描述為:$1
abusefilter-blocked-domains-actions-headerTō̤-lâung) (翻譯 操作
abusefilter-blocked-domains-add-explanationTō̤-lâung) (翻譯 在此您可以將網域加入到封鎖網域清單裡。
abusefilter-blocked-domains-add-headingTō̤-lâung) (翻譯 加入新的封鎖網域
abusefilter-blocked-domains-add-submitTō̤-lâung) (翻譯 提交
abusefilter-blocked-domains-attemptedTō̤-lâung) (翻譯 您想要發布的文字已被我們的過濾器阻止。以下網域被禁止添加:$1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directlyTō̤-lâung) (翻譯 要建立或修改被禁止連結的外部網域必須透過[[Special:BlockedExternalDomains|特殊頁面]]完成。
abusefilter-blocked-domains-domainTō̤-lâung) (翻譯 要封鎖的網域,例如:wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-commentTō̤-lâung) (翻譯 加入封鎖外部網域$1並附上說明:$2
abusefilter-blocked-domains-domain-headerTō̤-lâung) (翻譯 網域
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-commentTō̤-lâung) (翻譯 移除封鎖外部網域$1並附上說明:$2
abusefilter-blocked-domains-introTō̤-lâung) (翻譯 添加符合此清單的外部連結到頁面時會被禁止。這些網域存儲在 [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]] 中。
abusefilter-blocked-domains-invalid-entryTō̤-lâung) (翻譯 JSON 中的第 $1 項無效 - 這應是僅有「domain」和「notes」欄位(兩者都是字串)的物件
abusefilter-blocked-domains-json-errorTō̤-lâung) (翻譯 JSON應為陣列
abusefilter-blocked-domains-notesTō̤-lâung) (翻譯 說明
abusefilter-blocked-domains-notes-headerTō̤-lâung) (翻譯 說明
abusefilter-blocked-domains-notif-bodyTō̤-lâung) (翻譯 您添加了一個指向域<strong>$1</strong>的鏈接,該域禁止在該網站上使用。請刪除它或將其替換為其他 URL。
abusefilter-blocked-domains-notif-review-linkTō̤-lâung) (翻譯 審核連結
abusefilter-blocked-domains-removeTō̤-lâung) (翻譯 移除
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initialTō̤-lâung) (翻譯 在此頁面上您可以刪除封鎖網域
abusefilter-blocked-domains-remove-reasonTō̤-lâung) (翻譯 原因
abusefilter-blocked-domains-remove-submitTō̤-lâung) (翻譯 移除
abusefilter-blocked-domains-remove-titleTō̤-lâung) (翻譯 刪除封鎖網域
Tàu hiĕkSèng 1 hiĕk 1 hiĕkMuōi hiĕk