vi-2
Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ trung bình.