Ŭk-cék câung-tái sê cī siŏh cṳ̄ng ŭk-cék chók-hiêng gì bók-dùng gì sióng. Gĭ-buōng gì ŭk-cék câung-tái ô 4 cṳ̄ng: gó-tā̤, ĭk-tā̤, ké-tā̤ gâe̤ng dēng-liê-cṳ̄-tā̤.