Ŭk-cék (物質) diŏh kuŏ-hŏk gì dêng-ngiê gó-muôi káuk-dêng, ék-buăng sê cī bók-biêng cék-liông (不變質量) ng-sê 0 gì nó̤h. Ŭk-cék iâ â̤ sāi dò̤ lì tūng-chĭng sū-iū â̤ ké̤ṳk nè̤ng káng giéng gì ŭk-tā̤ gì sìng-hông.